Liên kết đào tạo

Phương châm đào tạo của Viện là đào tạo ra những kỹ sư Kỹ thuật Môi trường và Kỹ sư Hóa dầu đáp ứng được yêu cầu sử dụng của đất nước. Chính vì vậy thực hiện sự chỉ đạo của Nhà trường, Viện Môi trường đã tiến hành kết nối với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động như: các cơ quan quản lý Nhà nước, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp… Trong quá trình đào tạo Viện đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo và sự tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị cho sinh viên của Viện được thực tập, kết nối doanh nghiệp.