Đại học

Khung CTDT Ngành Kỹ thuật môi trường

1. Tên chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường

2. Giới thiệu chuyên ngành:

Là chuyên ngành đã được đào tạo tại Viện Môi trường trường Đại học hàng hải Việt Nam từ năm 2002 với mục tiêu đào tạo kỹ sư Kỹ thuật môi trường có khả năng:

- Nắm vững kỹ năng điều tra, khảo sát, đánh giá các quy trình khai thác tài nguyên và công nghệ sản xuất về mặt môi trường.

- Có khả năng độc lập nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, giám sát thi công và quản lý các công trình phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý chất thải.

Khung CTDT Ngành Kỹ thuật Công nghệ Hóa học

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Kỹ thuật công nghệ hóa học đào tạo về kỹ thuật Hóa dầu, Công nghệ Hóa học - Vật liệu, Hóa môi trường. Mục tiêu của chương trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành ý tưởng, thiết kế, thi công sản xuất, nghiên cứu và sáng tạo khoa học, quản lý sản xuất trong lĩnh vực lọc – hóa dầu. CTĐT cũng chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong các lĩnh vực khác liên quan đến hóa chất và dầu khí; chuẩn bị cho sinh viên tiếp tục học tập nghiên cứu Sau đại học.