Hướng nghiệp

  • Liên kết đào tạo

    Phương châm đào tạo của Viện là đào tạo ra những kỹ sư Kỹ thuật Môi trường và Kỹ sư Hóa dầu đáp ứng được yêu cầu sử dụng của đất nước. Chính vì vậy thực hiện sự chỉ đạo của Nhà trường, Viện Môi trường đã tiến hành kết nối với các cơ quan,...