Tầm nhìn & Sứ mạng

Body: 

Tầm nhìn

Viện Môi trường là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và khu vực về lĩnh vực kỹ thuật môi trường và kỹ thuật công nghệ hóa học. Viện Môi trường là nơi cán bộ, giảng viên, sinh viên luôn học tập, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến vì sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Sứ mạng

Viện Môi trường là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và khu vực về lĩnh vực kỹ thuật môi trường và kỹ thuật công nghệ hóa học. Viện Môi trường là nơi cán bộ, giảng viên, sinh viên luôn học tập, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến vì sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Ảnh minh họa: