Tầm nhìn & Sứ mạng

Tầm nhìn

Viện Môi trường là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và khu vực về lĩnh vực kỹ thuật môi trường và kỹ thuật công nghệ hóa học. Viện Môi trường là nơi cán bộ, giảng viên, sinh viên luôn học tập, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến vì sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Sứ mạng

Viện Môi trường là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và khu vực về lĩnh vực kỹ thuật môi trường và kỹ thuật công nghệ hóa học. Viện Môi trường là nơi cán bộ, giảng viên, sinh viên luôn học tập, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến vì sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIỆN MÔI TRƯỜNG

484 Lạch Tray - Kênh Dương - Lê Chân - Hải Phòng

Văn phòng Viện: Tòa nhà A6, P. 405 (tầng 4)

Email: vienmoitruong@vimaru.edu.vn

Điện thoạil: 02553.735.628