Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Bộ môn Kỹ thuật môi trường được thành lập ngày 10/10/2002 theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học hàng hải Việt Nam.

Ngày 22/5/2015, Bộ môn Kỹ thuật môi trường sáp nhập với Bộ môn hoá học để phát triển thành Viện Môi trường theo Quyết định số 1302/QĐ-ĐHHHVN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Cơ cấu nhân sự của Bộ môn gồm có 20 cán bộ giảng viên:

 • 1-TS. Nguyễn Xuân Sang - Trưởng Bộ môn
 • 2-TS. Trần Hữu Long - Phó Viện trưởng
 • 3-ThS. Bùi Đình Hoàn - Giảng viên
 • 4-PGS.TS. Ngô Kim Định - Giảng viên
 • 5-ThS. Trần Anh Tuấn - Giảng viên 
 • 6-TS. Trương Văn Tuấn - Giảng viên
 • 7-ThS. Đinh Thị Thuý Hằng - Giảng viên
 • 8-ThS. Nguyễn Hoàng Yến - Giảng viên
 • 9-ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc - Giảng viên
 • 10-ThS. Bùi Thị Thanh Loan - Giảng viên
 • 11-ThS. Nguyễn Thị Thư - Giảng viên
 • 12-ThS. Nguyễn Thị Tâm - Giảng viên
 • 13-ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Giảng viên
 • 14-ThS. Nguyễn Thị Nương - Giảng viên
 •  15-ThS. Nguyễn Thị Thu - Giảng viên
 • 16-ThS. Nguyễn Thị Thuý Nhung - Giảng viên
 • 17-ThS. Ngô Thị Vân Anh - Kỹ thuật viên
 • 18-ThS. Trịnh Thị Thu - Kỹ thuật viên
 • 19-ThS. Bùi Thị Huế - Kỹ thuật viên
 • 20-ThS. Nguyễn Thị Hà - Giáo vụ

Bộ môn Kỹ thuật môi trường đảm nhiệm việc quản lý và giảng dạy cho ngành đào tạo Kỹ thuật môi trường hệ đại học chính quy