Cơ sở vật chất

Body: 

- Cơ sở lý thuyết: Viện đã biên soạn toàn bộ giáo trình, bài giảng chi tiết cho các môn học của ngành Kỹ thuật Môi trường và ngành Kỹ thuật Công nghệ Hóa học.

- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: Hiện tại Viện Môi trường đã được nhà trường trang bị nhiều phòng thí nghiệm, thực hành với nhiều máy móc dụng cụ thí nghiệm hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho hai ngành Kỹ thuật môi trường và Kỹ thuật Công nghệ Hoá học. Viện đã và đang tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất cho các phòng thí nghiệm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên trong Viện.

Ảnh minh họa: