Đào tạo

  • Khung CTDT Ngành Kỹ thuật môi trường

    1. Tên chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường2. Giới thiệu chuyên ngành:Là chuyên ngành đã được đào tạo tại Viện Môi trường trường Đại học hàng hải Việt Nam từ năm 2002 với mục tiêu đào tạo kỹ sư Kỹ thuật môi trường có khả năng:- Nắm vững...
  • Khung CTDT Ngành Kỹ thuật Công nghệ Hóa học

    1. Mục tiêu đào tạoChương trình Kỹ thuật công nghệ hóa học đào tạo về kỹ thuật Hóa dầu, Công nghệ Hóa học - Vật liệu, Hóa môi trường. Mục tiêu của chương trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình...