TIN TỨC

  • Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật môi trường

    Bộ môn Kỹ thuật môi trường được thành lập ngày 10/10/2002 theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học hàng...
  • Công đoàn Viện Môi trường

    Công đoàn bộ phận Viện Môi trường được thành lập vào tháng 6/2015 với 27 Công đoàn viên gồm 03 tiến sĩ , 07 NCS, 20...
  • Giới thiệu

    Viện Môi trường được thành lập ngày 22/05/2015 theo quyết định số 1302/QĐ-ĐHHHVN-TCCB của trường Đại học Hàng hải Việt...